Во периодот од 21 до 24 март 2017 година, се одржаа три работилници за организациски развој и институционално јакнење наменети за 48 институционални грантисти на Цивика мобилитас.

Присутни беа 60 претставници од управувачките структури и лица кои се директно вклучени во активностите на организацискиот развој. Работилниците ги водеше Ана Василаче, меѓународен експерт на програмата.

Rabotilnica 16620161

Институционалните грантисти од првата година се сретнаа да споделат искуства од текот на спроведување на нивните работни планови, како и предизвиците со кои се соочуваат. Целта на овој настан беше мотивирање на грантистите за подготовка на плановите за организациски развој преку соработка со други грантисти кои ги поминале сите фази на подготовка.

За претставниците на втората група на институционалните грантисти се одржа третата работилница „Работење заедно за општествени промени“, на која се обрна внимание на чекорите за елаборирање на плановите за организациски развој.

Rabotilnica 16620162

На првата работилницата за третата генерација институционални грантисти беа објаснети чекорите за процесот за организациски развој, животниот циклус на организациите, а се презентираше и процесот на учење преку работа.

Активностите за градење капацитети на институционалните грантисти имаат за цел оспособување на грантистите за поефективно остварување позитивни општествени промени; зголемување на нивната свест за да предизвикаат позитивно влијание врз општеството, како и зајакнување на нивните капацитети за да имаат влијание во секторите во кои се активни.