Центарот за истражување и креирање политики, во рамки на проектот „Унапредување на граѓанското општество и промовирање на принципите на добро владеење преку воведување на системи за квалитет во управувањето во граѓанските организации“, финансиран преку програмата Цивка Мобилитас, објавува:

П О В И К

За ангажирање на Експерт за системи за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓански организаии (1 извршител)

Експертот за системи за квалитет во управувањето (СКУ) треба да придонесе во реализирањето на специфичната цел на проектот – Воведување на систем за квалитет во управување во граѓанските организации кои што преку стандардизација на процесите во управувањето ќе придонесат за зголемување на транспарентноста отчетноста и ефикасноста во граѓанскиот сектор

Специфични задачи:

 • Развивање на модел на СКУ втемелена на најдобрите практики како и врз основа на заклучоците од работилниците со граѓанските организации
 • Изготвување на Водич/Прирачник за воведување на СКУ за граѓански организации
 • Спроведување на 2 дводневни обуки за воведување на систем за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓански организации.
 • Учество во мониторинг и евалуација на граѓанските организација во рамки на процесот на воведување на СКУ во соработка со работната група и тимот на ЦИКП
 • Учество во менторски активности за воведување на СКУ за граѓански организации од 8 плански региони

Потребни квалификации и вештини

 • Одлично познавање на различни системи за управување во јавен/приватен/граѓански сектор
 • Претходно искуство со воведување на системи за управување, особено во граѓански сектор, ќе се смета за предност (да се достави доказ за претходен ангажман)
 • Сертификат(и) од областа на управувањето ќе се смета за предност (да се достави доказ)
 • Одлични модераторски и фасцилитаторски способности (да се достави доказ за претходен ангажман како модератот/фацилитатор)
 • Претходно искуство во пишување на Водич/Прирачник (да се достават докази од претходни пишани дела како автор/коавтор)

Максималната вредност на договорот е 153750 МКД (2500 ЕУР), а ангажманот на експертите се очекува да биде 20 работни денови во текот на 2 години.

Потребни документи за апликација

 • Кратка биографија (CV)
 • Мотивациско писмо
 • Копии од горенаведените квалификации/вештини

Документите да се достават во електронска форма на следниов е-маил: crpm@crpm.org.mk најдоцна до 27.06.2016 год. до 15.00 ч.