Почитувани,

Центарот за истражување и креирање политики, во рамки на проектот „Унапредување на граѓанското општество и промовирање на принципите на добро владеење преку воведување на системи за квалитет во управувањето во граѓанските организации“, финансиран преку програмата Цивка мобилитас објавува повик за номинирање на претставник од граѓанските организации за учество во Работната група за воведување на Систем за квалитет во управувањето (во понатамошниот текст Работната група) која ќе биде сочинета од претставници на граѓанските организации од мрежата на Цивика мобилитас (грантисти)

Работната група ќе ги има следниве активности во рамки на проектот:

• Учество во комисијата за евалуација на апликациите за избор на Експерт за СКУ

• Соработка со експертот за СКУ и при изготвување на Водич/Прирачник за воведување на СКУ за граѓански организации и

• Учество во комисија за избор на учесници во 2 дводневни обуки за воведување на систем за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓански организации.

• Учество во мониторинг и евалуација на граѓанските организација во рамки на процесот на воведување на СКУ во соработка со работната група и тимот на ЦИКП

• Учество во менторски активности за воведување на СКУ за граѓански организации од 8 плански региони

Пријавите, како и дополнителните прашања во врска со проектот и активностите на работната група испратете ги на следниве електронски пошти: crpm@crpm.org.mk; aleksandar.cekov@crpm.org.mk.