Стрип центарот на Македонија (СЦМ) со седиште во Велес организираше четиридневно стрип училиште за креативен ангажман кое се одржа од 20 до 24 април 2017 година во с. Нежилово.

Учесници беа 12 цртачи од Скопје, Куманово, Струмица, Кратово, Битола и с.Горно Јаболчиште кои со помош на нивни водичи и персоналот на СЦМ –Велес ги довршија веќе подготвуваните стрип дела. Темите на цртање се однесуваа на миграциите, меѓуетничките односи, родовите прашања, екологијата и слично.

Следно е да се издаде каталог со нацртаните дела и да се одржат изложби во местата од каде што потекнуваат учесниците.

Стрип училиштето е дел од проектот „Стрипот како креативна алатка во функција на граѓанскиот ангажман“. Неговата цел беше да се афирмира стрип уметноста како алатка за испраќање на општествени пораки преку креативен процес на поединци и институции. Исто така, беа промовирани македонската и интернационалната стрип сцена, а се организираа и тематски состаноци за вмрежување заради афирмирање и социјална примена на стрип културата во нашата земја.

Локални соработници во проектот се ЗУР „Македонски ракотворби“- Битола, ДРОМ -Куманово, ЗГ„Регионален центар за одржив развој“ –Кратово, Центар за современи уметности -Скопје, „ Култ транзен“ –Струмица и „Мозаик“ –с.Горно Јаболчиште , општина Чашка.

Стрип центарот на Македонија- Велес е корисник на мал акциски грант од Цивика мобилитас.