Преку едукација на новинарите се дава една нова димензија врз актуелизирање на проблематиката околу родовата еднаквост. Токму тие, новинарите се оние кој влијаат на избегнувањето на родовите стереотипи и родовиот јаз во општеството, преку употребата на родово неутрален и несексистички јазик.

Родовото одговорно буџетирање, овозможува по-транспарентно и по-одговорно буетирање во рамките на општините, додека пак взаемната соработка на граѓанските организации и медиумите претставуваат контролен механизам на ваквото работење.

Тренингот за новинари за сензибилитација на родот во медиумите, е една од активностите која ја спроведе Центарот за истражување и креирање политики заедно со проектните партнери – Новинари за човекови права, Лулуди, Рурална Коалиција и Ехо Штип во рамките на проектот “Низ женски леќи:покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост”, финансиран од ЕУ, како дел од кампањата “Месец на родова рамноправност во донесувањето на одлуки”.