Центарот за граѓански комуникации го објави Индексот на активна транспарентност  за 2017 година со кој се мери степенот на активната транспарентност на државните институции во Македонија.

Според него, општото ниво на активната транспарентност за 2017 година е ниско. Процентот на исполентост на обврските за активно објавување на информациите кај сите 97 вклучени институции изнесува 42,5% што е пониско во однос на 2016 година, кога изнесуваше 45%.

Најголем број од институциите се оценети дека имаат просечна активна транспарентност. Генерално, општините стојат подобро на ова поле отколку министерствата и Владата, меѓутоа министерствата се оние кои бележат значително поголем напредок.

Во однос на одделните области на активната транспарентност, институциите објавуваат најмногу информации од областа на пристапот до информации, а најмалку за буџетската и финансиската транспарентност.

Кога станува збор за регионите, најдобро стои Пелагонискиот регион, додека најслаб е Полошкиот.

Индексот на граѓанска транспарентност има за цел да им помогне на институциите за тоа кои информации треба да ги објавуваат и да ги поттикне да започнат да го прават тоа.

Центарот за граѓански комуникации е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас. За повеќе информации околу ова, погледнете го нивниот профил.