Рурална Коалиција, како корисник на акциски грант во рамките на програмата на Цивика Мобилитас во текот на вчерашниот ден (18.08.2017) беше посетена од страна на претставникот на Цивика Мобилитас г-динот Petrus Theunisz и претставниците на МЦМС како организација која што ја имплементира оваа програма. Во рамките на теренската посета на организацијата беше одржан состанок со проектниот и извршниот тим на Рурална Коалиција, а се со цел да се утврди динамиката на досегашниот тек на проектните активности во рамките на проектот “Јакнење на капацитетите на здруженијата за партиципативно учество во процесот на донесување на јавни документи и политики во земјоделството и руралниот развој“, кој што Рурална Коалиција го спроведува од мај оваа година.  Повеќе