Здружението Рома Прогрес го најавува првиот број од списанието ,,Рома-Инфо култура” за сите читатели, кое соддржи информации на македонски и ромски јазик од областа на културата на Ромите во Р. Северна Македонија и пошироко.
Печатењето е поддржано и финансирано од Министерство за култура на Р. Северна Македонија.
Примерокот е бесплатен за сите читатели.
O Zdruzenie Roma Progress, havlarela o avgo numero taro spisanie ,,Roma Info-kultura” basho sa o drabarutne, kova ikerela havlarina ki gadzikani thaj ki romani chib bashi kultura taro Roma ki R. Severna Makedonija thaj po buvleste. O pechatibe tano poddrzimo thaj finansirimo taro Ministerstvo bashi kultura ki R. Severna Makedonija.
O primeroko tano bizo love.