На 29.11.2019 ИнСоК заедно со колегите од Мрежата на ромски невладини организации за застапување на трајни системски решенија имаше состанок со Интерпартиската парламентарна група за правата на Ромите.

На состанокот, кој го раководеше Координаторот на Интерпартиската парламентарна група, пратеникот Самка Ибраимоски, Мрежата побара поддршка за решавање на најприоритетните проблеми со кои ја засегаат ромската заедница. Имено, поддршка беше побарана за:

  • Решавање на статусот на лицата без документи;
  • Легализација, односно формализација на населбите во кои доминантно население се Роми;
  • При формирањето на Комисијата за заштита од дискриминација да се избере и член Ром во насока на намалување на дискриминацијта кај ромската заедница;
  • Правична застапеност при вработувањето на Роми во државната и јавна администрација.

Пратениците изразија безрезервна и силна поддршка за системски и трајни решенија за интеграција на Ромите  и укажаа дека Ромите не треба да бидат маргинализирани и треба да ги уживаат своите права загарантирани со Уставот.

Мрежата на ромски невладини организации која се залага за трајни и системски решенија во насока на поголема инклузија на ромската заедница е од неформален карактер и ја сочинуваат 15 невладини организации кои работат на прашања поврзани со Ромите. Истата е администрирана од ИнСоК.