Проект: СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан

Поддршка: Норвешко министерство за надворешни работи

Мисијата на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е ефективно учество на граѓаните во креирањето јавни политики и нивна доследна имплементација,  мобилизација и охрабрување на граѓаните во решавањето на проблемите во заедницата, поддршка на младите и младинскиот активизам, развој на филантропијата како и развој на моделот на социјално претпријатие за пренамена на текстилниот отпад на територијата на општина Штип, па и пошироко. Фондацијата спроведува низа активности кои се усогласени со нејзината мисија и визија, вклучува организирање јавни настани, спроведува истражувања и анализи, развива методологии, домаќин на форуми и дебати, обезбедува обуки, работилници и консултации на различни теми… Овој проект, покрај финансиската поддршка,  дава можност на ФРЛЗ за подобрување на своите капацитетите, преку приспособена обука и менторска поддршка, со цел да се мултиплицира стратешко влијание и да биде чекор поблиску до одржливоста на организацијата, а воедно и овозможува да се фокусира на приоритетите на корисниците и во исто време да ја следи својата мисија, да  работи кон постигнување на дефинираните цели и да има значајно влијание во областите на безбедност и стабилност и/или управување за уште поголемо влијание во заедницата.

Цели на проектот:

 • Подобрено учество на граѓаните во процесот на креирање јавни политики и нивна имплементација;
 • Промовиран модел на социјалното претпријатие за реупотреба на текстилниот отпад;
 • Зајакнати внатрешни капацитети на ФРЛЗ.

Очекувани резултати:

 • Проактивни граѓани во решавањето на нивните локални проблеми и потреби;
 • Информирани граѓани за можностите за бизнис кои ги нуди текстилниот отпад;
 • Зголемена продажба на производи од текстилен отпад;
 • Усвоена политика за безбедност;
 • Развиени и ставени во функција обрасци за собирање, чување и обработка на статистички податоци за бројот и профилот на корисниците на ФРЛЗ.

Предвидени активности:

 • Состаноци со локални лидери и активисти;
 • Поттикнување локални акции и иницијативи за развој на заедницата;
 • Мониторинг и евалуација на иницијативите;
 • Објави а пишани и видео содршини за социјалното претпријатие за реупотреба на текстилниот отпад;
 • Промоција на производите за продажба преку онлајн продавницата – Заедно и ФБ страната на ФРЛЗ;
 • Директен маркетинг;
 • Работилница за воведување на политика на безбедност;
 • Работилница за развивање обрасци за собирање, чување и обработка на статистички податоци за бројот и профилот на корисниците на ФРЛЗ;
 • Усвојување на политика на безбедност од страна на УО и ФРЛЗ.

Период на реализација: 25/01/2023 – 31/12/2024

Вкупен буџет: 414.120,00 Норвешки круни

Контакт лице: Невенка Лонгурова Гирова

E-mail: ngirova@frlz.org.mk

Телефон: +389 75 496 771