Одлучивме да објавиме бесплатно Тематски број за Коронавирус болеста (КОВИД-19) во списанието ОАМЈМС (https://www.id-press.eu/mjms/index) за ракописи доставени до септември 30, 2020 година. Авторите можат да ги понесат своите трудови од Базични науки; Клинички науки; Приказа на случаи; Стоматолошки науки; Јавно здравствоч и Ревиски трудови.