Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија следејќи ги активностите кои треба да бидат преземени во овој период, организира работилница на тема: „Попис на средствата и нивните извори кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претрпијатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период – 2017 година, како и даночниот третман на констатираните кусоци“ на 14.11.2017 година во хотел „Континентал“ – Скопје.

– Сите учесници покрај стандардниот материјал ќе ја имаат единствената можност да добијат изготвена процедура за начинот на вршење попис кај: Буџетските корисници и Единките корисници, ЈУ/ЈЗУ, Јавните претпријатија, трговските друштва и НВО; користење на службените моторни возила, начинот на постапување со парични средства во готово – благајна и начинот на користење на стоки и услуги кои имаат третман на дарови и репрезентација.
– Сите учесници ќе добијат Сертификат за учество на работилницата