ГринФОРС, е проект финансиран од ЕУ-Хоризонт2020, чија цел е да се поттикне извонредност во научните истражувања и иновации за „зелената транзиција на Западен Балкан“ на Co-PLAN (Албанија), ЦЕА (Северна Македонија) и УБ-ГЕФ (Србија), како средство за подобрување на нивниот истражувачки профил, зајакнување на истражувачките и менаџерските капацитети на нивниот персонал и придонесување за конвергенција меѓу истражувачките капацитети на Западен Балкан (СБ) и ЕУ.
Оваа цел ке се постигната преку партнерство на пет организации кои тесно ќе соработуваат за производство на територијални знаења преку истражување и институционално учење; размена на знаење меѓу партнерските организации преку примена на циклусот за управување со знаење;