Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) во рамки на акцијата финансирана од ЦИВИКА МОБИЛИТАС: „Трансфер на знаење за политиките на ЕУ за намалување на разликите меѓу граѓанските организации од скопскиот и другите плански региони“, објавува:

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОВИК
За аплицирање за мали локални иницијативи (до 30.800 денари) на граѓански организации за граѓанско учество со ЕУ вредности на локално ниво за регионите (1) источен и (2) полошки.

Краен рок: 15 Октомври 2015 г.

Опсег на повикот: Повикот е наменет за сите граѓански организации регистрирани на територијата на регионите: (1) источен и (2) полошки, во период не помал од две (2) години од денот на објавување на повикот.

opstini po regioni

Времетраење на иницијативите: Девет (9) месеци.

Вид на иницијативи:

  1. Судство и темелни права, иницијативи кои се однесуваат на борбата со корупција на локално ниво, судството, потоа темелните човекови права како и малцинските права, права на маргинализациите заедници, дискриминацијата, слободата на изразување итн.
  2. Социјална политика и вработување: иницијативи кои се однесуваат на вработување на млади, квалитет на вработување, политики на вработување на локално ниво, минимум стандарди при вработување и итн.
  3. Политика на конкуренција: антитрустови иницијативи, доминантната положба на локално ниво, државната помош како и работата на локалните јавно приватни претпријатија,  пазарот на медиуми, технолошко индустриските зони и вработувањата во истите, ефектот на прелевање во локалната економија итн.

Начин на аплицирање:

Граѓанските организации можат да аплицираат со пополнување на следниот:

Форматот на апликацијата мора да биде запазен, како и критериумите наведени во ова:

Последната страна од апликацијата мора да биде потпишана од законскиот застапник на граѓанската организација.

Кон апликацијата треба да се прикачат следните документи:

  1. Tековна состојба издадена од Централниот регистар.
  2. Биланс на состојба за 2014 година.

Погледнете ги Одговорите на најчесто поставуваните прашања (преземете го документот).

Целосните апликации со придружните документи треба да се испратат во електронска форма mcet@mcet.org.mk (со назнака во subject: TEUCSO Трансфер на знаење за политиките на ЕУ) не подоцна од 15 октомври 2015 г.