На 23 февруари 2021 година, дел од членовите на проектниот тим што го спроведуваат проектот „Превенција на детско престапништво“ беа поканети да учествуваат на редовната седница на Државниот совет за детско престапништво. На седницата д-р Елена Мујоска Трпевска, м-р Ненад Алексиќ и м-р Игор Петровски од ПИМ имаа можност да ги изложат своите наоди од спроведеното истражување во рамките на првата фаза од проектот.

Д-р Елена Мујоска Трпевска, претседателка на Здружението “Македонско пенолошко друштво” го отвори излагањето со кратка презентација на главните цели и предвидени и очекувани резултати од проектот. Според д-р Мујоска Трпевска „Превенција на детско престапништво“ произлезе од потребата за суштинска анализа на ситуацијата во Република Северна Македонија во однос на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво нивното функционирање, ефикасност и ефективност. Таа нагласи ја нагласи неприфатливата моментална состојба каде што е утврдено постоење на формирани совети во 18 општини, но дел од нив се целосно нефункционални а останатите не работат со полн капацитет. На тоа се надоврзува и потребата да се добијат пореални податоци и слика за она што се случува во рамките на детското престапништво.

Повеќе за Анализата на ризик факторите за појава на детско престапништво прочитајте ТУКА.