Здружение Центар за иновации и развој Инос Прилеп на 12 Октомври 2021 година одржа онлине (online) инфо сесија за проектот “Истражувај на тема : Корона вирусот- тест за дигиталното општество”. На настанот беа презентирани целите и главните активности предвидени со проектот, а акцентот беше ставен на Наградниот повик за истражувачки проекти на тема “Корона вирусот-тест за дигиталното општество” наменет за сите студенти од Универзитетите во Република Северна Македонија.

Целта на повикот е активно вклучување на студентите во истражувачката работа преку изработка на истражувачки проекти на актуелна проблематика присутна во сите области на нашето живеење. Со нивното вклучување се очекува да се зголеми свесноста за значењето на истражувачки активности  во решавањето на проблеми во динамично опкружување како и да се зголеми свеста кај студентите  за користење на дигиталните технологии во секојдневните студентски активности. Во услови на пандемија предизвикана од вирусот Covid 19, се нагласува потребата најголем дел од активностите да бидат реализирани по електронски пат со користење на дигиталните решенија. Како резулат на тоа се менува целокупната реалност во земјите, но и се појавуваат голем број прашања кои оставаат простор за истражување.  Пандемијата предизвикана од вирусот Ковид 19 го забрза процесот на дигитализација во сите сфери на општеството. Добивање информации преку научно истражување за моменталната состојба во однос на примената на дигиталните технологии, особено за време на пандемијата од Ковид 19 е клучна при креирањето на политиките насочени кон дигитализација на општеството.

Проектот им дава можност на сите студенти подеднакво да се вклучат во истиот и да дадат свој придонес кон споменатата проблематика. Младите луѓе (студентите) се категорија на луѓе кои се први корисници на новите дигитални решенија и оние кои најбрзо ги прифаќаат промените во дигиталниот свет. Тие се оние кои се носители на промените во општеството.  Како такви тие активно можат да се вклучат и да дадат свој придонес во иновативните практики.

Центарот за иновации и развој Инос Прилеп ги поканува сите студенти активно да се вклучат во истражувачката работа и да дадат свој допринос во истражувањето на споменатата проблематика. Покрај овој настан на 20 Октомври 2021 година на следниот линк ќе се одржи предавање за Вовед во методологија на истражување со цел да им се помогне на студентите при изработката на истражувачките проекти.