Центарот за иновации и развој Инос Прилеп на 20 декември 2021 година организираше online настан за Презентација на студентските истражувачки проекти изработени во рамките на наградниот повик на тема: “Корона вирусот – тест за дигиталното општетсво”.  Овој настан беше и завршен настан во рамките на проектот “Истражувај на тема: Корона вирусот – тест за дигиталното општество” финансиски поддржан преку грант од програмата на Цивика мобилитас. Настанот го отвори и водеше проектниот раководител д-р Марија Мидовска Петкоска  која ја истакна потребата од вклучувањето на младите (студентите) во научно-истражувачката работа како основа за креирање на политики, базирани на факти, знаење и анализи.

На повикот со свои сопствени истражувачки проекти се приклучија студенти од 4 универзитети / 7 факултети од Република Северна Македонија. Беа добиени 19 истражувачки проекти од кои 13 добија позитивна оценка од страна на рецензентите за објавување во Зборникот.  Сите добиени истражувачки проекти подлежеа на blind review од двајца рецензенти експерти во соодтвената област. Во своите истражувачки проекти студентите истражија различни проблематки кои се однесуваат на пандемијата предизвикана од Ковид 19 и нејзиното влијание врз процестите на дигитализација во Северна Македонија.

На настанот студентите ги презентираа резултатите и наодите добиени од нивните истражувања. Целта на проектот беше подигнување на нивото за истражувачки активности кај младите (студентите) и нивно вклучување во истражувачката работа. Студентите преку овие истражувачки проекти покажаа подготвеност да се вклучат во истражувачката работа покажувајќи свеснот за значењето на истражувачките активности во решавањето на проблеми во динамичкото окружување.

Дополнително на настанот свое обраќање имаа и проф. д-р Наташа Трајкова Најдовска од Универзитет “св. Климент Охридски” Битола како претставник од академската заедница која ги истакна предизвиците со кои се соочи општеството за време на пандемијата предизвикана од вирусот Ковид 19 и можностите за истражување. Учество во настанот зедоа и двајца претставници од бизнис секторот, м-р Јасна Стоимировска Величков од Арел Неуромаркетинг од Кочани и м-р Елена Петкоска од Шама Шпед Прилеп кои ги презентираа проблемите со кои се соочиле за време на пандемијата предизвикана од вирусот Ковид 19 како и дигиталните алатки кои ги имплементирале во своето работење во насока на надминување на овие проблеми. Соработката помеѓу академската заедница и бизнис секторот е неминовна во научно-истражувачката работа.

Истражувачките проекти кои добија позитивна оценка од рецензентите ќе бидат објавени во Зборник на студентски истражувачки проекти во електронска и печатена верзија.

Во продлжение е листата на истражувачките проекти кои беа презентирани:

 1. Фатон Мурсели – Новите медиуми во пандемиско време
 2. Никола Николовски – Влијанието на пандемијата врз економијата и дигитализацијата
 3. Божанка Ристова – Примена на маркетинг активности во услови на Ковид пандемија
 4. Моника Арсова – Дигитален маркетинг- главна алка во градењето “пост-ковид” дигитално општетсво
 5. Климентина Соколоска – Влијанието на дигиталиацијата врз ликовното образование во период на пандемија
 6. Мими Гаврилоска – Животот на младите интелектуалци во пандемијата со коронавирусот – студија на случај: Western Balkans Alumni Association (WBAA)
 7. Ристе Костовски – Корона кризата и дигитализацијата во стопанството на Република Северна Македонија
 8. Емилија Велкакова – Онлајн наставата и Ковид пандемијата – проблеми, предизвици и можности за студентите
 9. Сибела Мамудоска – Дигитална писменост на Ромите во РСМ во време на пандемија
 10. Теодора Димеска – Задоволство на граѓаните од дигитализацијата во државната администрација во време на Ковид 19
 11. Елена Колтоска – Корона кризата и влијанието врз работењето на малите бизниси
 12. Џан Јусуфоски – Дигиталната трансформација на компаниите во ковид кризата
 13. Теодора Христовска – Корона кризата, сиромаштијата и дигитализацијата како можно решение
 14. Марија Михајловска – Младите и дигиталзиацијата за време на Ковид 19

На младите студенти истражувачи им честитаме за изработените истражувачки проекти.