Повикот се објавува во рамки на Проектот „Потрошувачите ЗА одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот“, кој се спроведува врз основа на договор за грант: ИПА/2020/421-078), финансиран од Европската унија. Проектот има за цел да развие дијалог за политиките и да развие партнерски услуги меѓу локалните власти, граѓанското општество и локалните компании кои промовираат заштита на потрошувачите и одржлива потрошувачка. Проектот се спроведува од страна на Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит, Организација Повикот се објавува во рамки на Проектот „Потрошувачите ЗА одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот“, кој се спроведува врз основа на договор за грант: ИПА/2020/421-078), финансиран од Европската унија. Проектот има за цел да развие дијалог за политиките и да развие партнерски услуги меѓу локалните власти, граѓанското општество и локалните компании кои промовираат заштита на потрошувачите и одржлива потрошувачка. Проектот се спроведува од страна на Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит, Организација на потрошувачите на Македонија, Женска граѓанска иницијатива Антико и Стопанска комора на мал бизнис. на потрошувачите на Македонија, Женска граѓанска иницијатива Антико и Стопанска комора на мал бизнис.

Повеќе информации во прилог…

Финансиска понуда – C4S – фокус групи и интервјуа Проектна задача – C4S – фокус група и интервјуа