Почитувани,

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип го спроведува проектот „Зајакнување на локалната демократија”, поддржан од Фондација Отворено Општество Македонија.

Во рамките на овој проект предвидени се 4 дводневни обуки за претставници на локални граѓански организации кои ќе се одржат во периодот март – јуни 2023 година. За таа цел, го доставуваме следниот ПОВИК за доставување на понуди:

  1. Нарачател/договорен орган: – Фондација за развој на локалната заедница, Штип, проект: Зајакнување на локалната демократија.
Ред. Бр. No. Опис на производ/ услуга Description of the product/ service Количина Unit Единечна цена со ДДВ Unit price with WAT
1. Полн пансион по лице, во еднокреветна соба (да вклучува еден безалкохолен пијалок)
2. Дополнителен ручек по лице (да вклучува еден безалкохолен пијалок)
3. Освежување за време на обуката и паузите (кафе, сок, вода) по лице
4. Сала за одржување на обука (со опрема, платно за проекција, проектор, флип – чарт табла)
  • Во рамки на оваа активност ќе се одржат 4 обуки по 2 дена, со максимално 18 учесници по обука, односно 72 полни пансиони. Обуките ќе се одржат во периодот март – јуни 2023 година.  Набавувачот – ФРЛЗ Штип го задржува правото да избере различни добавувачи за различни термини;
  • Хотелот според категоризацијата треба да поседува најмалку 3 ѕвезди и да располага со најмалку 18 еднокреветни соби;
  • Хотелот треба да има обезбеден паркинг за најмалку 10 возила, кој е вклучен во понудата;
  • Цените да се дадени во денари со вклучен ДДВ.

Понудите на операторите кои ги исполнуваат погоре наведените услови понатаму ке бидат евалуирани од страна на комисиjата за евалуација, а најповолниот понудувач ќе биде избран според критериумот, ,,најниска цена”.

2.Во прилог на понудата треба да се достави и следната придружна документација:

Понудата се доставува во електронски на следнава адреса: btrendova@frlz.org.mk со назнака: „За тендер Реф.бр.0000010749” или во затворен коверт, по пошта или на рака во архивата на Фондација за развој на локалната заедница Штип, на Ул. Маршал Тито бр.37 4/2, локал 52 , 2000 Штип.

На надворешната страна на ковертот наведете: За тендер Реф.бр. 0000010749 и текстот „да не се отвора пред сесијата за евалуација”.

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печати потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оргиналот”.

Докумените во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице.

Понудата треба да се достави во рок од 15 дена од денот на прием на барањето, но не подоцна од 21.02.2023година, до 16:00 часот.

Со почит,

Љубица Трендова