Локалните автентични производи се обележје на секое село и град и на луѓето кои ги произведуваат.  Скоро секогаш суровините за производство на ваквите производи се истотака од локално потекло и од локални генетски ресурси. Овие производи се резултат на акумулираното знаење со генерации за нивно производство.

Повеќе: „Паланечкиот симит“ –да стане вкус на иднината, а не само на спомените