Дијалошките средби имаат цел, да отворат простор за разговор и размена на мислења помеѓу наставниците и наставничките по предметот Историја, за тоа како подобро и похумано да ги презентираат тешките теми од историјата во периодот од втората половина на дваесеттиот век и почетокот на дваесет и првиот век пред своите ученици и ученички.

Првата, од серијата предвидени дијалошки средби, ја одржавме на 24 и 25 септември 2020 користејќи ја програмата за видео комуникација преку интернет – ЗУМ (ZOOM).

На првата дијалошка средба влеговме подлабоко во размена на мислења за разбирање на конфликтите и етничките идентитети.  Конфликтот со сета своја специфика влијае врз општествениот живот и начинот на кој луѓето се однесуваат. Па така, користејќи техники за конструктивна размена на мислења, разговаравме за општествени ситуации кои можат да предизвикаат конфликт.  Во таа насока, разговаравме за причини и последици ако го избегнуваме,, разговаравме какво влијание има моќта во ситуации на конфликт, за интересите на луѓето во едно општество, но и економијата како фактор за решавање на конфликтите.

На оваа средба, почнавме да разговараме и за војната во 2001, како една од темите која е минимално застапена по предметот Историја. Разговаравме за перцепциите кои ги имаме за војната од 2001, одговарајќи на прашањата: кога ни се случи војната, каде се случи и кои страни биле завојувани. За оваа дискусија ја користевме техниката Светско кафе, која остави добар впечаток врз учесниците и учесничките.

Етничкиот идентитет, го работевме преку користење на вежбата Аквариум, при што учесниците и учесничките разменија свои мислења и ставови за секојдневието, кои имаат поврзување со етничкиот идентитет. Некои од изјавите беа: сегрегирано образование, моноетнички политички партии, и сл.

Етничкиот идентитет исто така го дискутиравме и низ призмата на перцепции за тоа кои потреби ги задоволува истиот.

Оваа активност е дел од проектот „Толкување на заедничката историја на современото време“ кој го спроведуваат Здружението Мировна акција и Асоцијацијата на наставници по историја на Македонија (АНИМ), а е финансиски поддржан од програмата Цивика мобилитас и Федерално министерство за економска соработка и развој – Германија преку партнерите од Мировна акција, КУРВЕ, Вустроу од Германија.