920696 1011677995541432 1102101164394888099 oОрганизација на жените на општина Свети Николе на 25 Декември 2015 година одбележува 25 години работа во женското движење за подобрување на општата состојба на граѓаните, за подобрување на условите за соодветна здравствена заштита на жените, децата и младите, активно вклучување на децата и младите во општествените текови на живеење, како и почитување и заштита на човековите права.

Во организацијата членуваат повеќе од 500 членови и членки од општината и пошироко од кои околу 30 се активни волонтери и волонтерки и се вклучени во реализација на тековни активности и проекти. Организацијата последните десетина години работи според стратешки развоен план и се стреми кон постигнување на зацртаните визија, мисијата и стратешки цел.

Работата на Организацијата главно е фокусирана и поделена на три програми: Здравствена Програма, Програма за деца и млади и Програма за човекови права со акцент на права на жените.

10631279 1011677992208099 5914146961174403068 o

Во 2003 година Организацијата започнува со лобирање за дополнување на Законот за здравствена заштита на Р.М со воведување на програма за редовни бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи еднаш годишно на секоја жена, а со цел рано откривање на рак на матката и рак на дојка. Организацијата, како лидер на неформално здружување од 16 женски НВОи на национално ниво, покрена иницијатива и спроведе кампања за лобирање која резултираше со поднесување на амандман во парламентот на Р.М., но и негово усвојување во февруари 2004 година.

12378133 1011677158874849 1363939110709640825 oСо тоа Владата на Р.М. превзема обврска секоја година да изготвува превентивна програма за репродуктивно здравје на жените односно воведување бесплатни пап тестови. Првата програма беше усвоена во март 2005 година со што беа опфатени 128 000 жени на национално ниво.

Една Јапонска поговорка вели „Треба да ископаш многу песок од кој потоа трпеливо ќе измиеш ситни зрна злато“.