Втората дијалошка средба, во рамките на проектот „Токлување на заедничката историја на современото време“ ја одржавме на 13ти и 14ти ноември 2020.  Реализацијата на средбата беше преку користење на платформата ЗУМ.

Мировна акција и АНИМ, преку реализацијата на дијалошките средби, продолжуваат да се залагаат за остварување на специфичната цел од проектот: Зајакнати капацитети на наставниот кадар по историја од основните и средните училишта од Република Северна Македонија за критичко согледување на етноцентричните историски наративи и начините на кои се изведуваат часовите по историја.

Мултиперспективноста, соочување со минатото и транзициската правда се клучни теми кога разговараме за изградба на партнерства за мир. Овие теми беа обработени преку реализација на интерактивни работилници, користејќи техники за работа во групи, презентации, дискусии во пленум, асоцијации и барометар.

Етничките идентитети, овој пат ги разгледавме низ работилница на тема: Односот на нашите општества кон минатото на етнички конфликти. Етничкиот идентитет е тема која е централна и низ чија призма разговараме, споделуваме и градиме доверба во групата.

Пристапот кој го користиме е вклучувачки, се темели на искуствата и ставовите кои учесниците и учесничките ги имаат и споделуваат во групата согласно, темите кои ги работиме.  Ваквиот пристап, отвора простор за дијалог кога разговараме за тешки теми, гради доверба и во исто време дава простор за анализа на прашањата поврзани со етничките конфликти. Водечки прашања за дискусија беа: Како вашата средина се однесува кон минатото на етнички конфликти? За што од тоа минато се зборува / шепоти / молчи? Како реагираат луѓето на тие приказни? Како вие лично се чувствувате заради сето тоа?

Се работеше и разговараше по овие прашања, и беше потенцирано дека темите треба да се отвораат, да се разговара помеѓу професорите и професорките по историја, дотолку повеќе поради фактот што учениците немаат информација за скорешното минато, а во учебниците и не постои наставна единица за скорешната историја од 2001.

Тренерскиот тим за оваа дијалошка средба беше: Мире Младеновки од АНИМ, Емрах Реџепи и Боро Китаноски од Мировна акција.