Услугите кои се даваат во руралните средини беа во наш фокус, па за поздравување е што има 500 милиони денари за рурални амбуланти.Во однос на рурален развој за техничка помош имаме зголемување на средства, за услуги, и договори, но немаме доволно средства за услуги за згрижување на деца и зголемување на квалитет на живот во руралните средини.
Коментар на извршната директорка на Рурална Коалиција, а по проследеното експозе на министерот за финансии, г-динот Фатмир Бесими за Буџетот за 2021 година.
После ваква криза треба да се размисли, освен фискална консолидација потребно ни е закрепување.Она што го видовме од експозето на Министерот за финансии не забележуваме дека анализа е направена и приоритезирани сектори и мерките на интервенција во 2021.
Сликата покажува дека Буџетот 2021 (десна страна) не е многу различен освен во одбрана и јавни служби со ребалансираниот Буџет за 2020 година (лева страна).Оттука Буџетот 2021 не нуди нов пристап.Коментарот на Кристијан Алексоски од Center for Research and Policy Making .

Буџетот не е пристапен за сите граѓани, а не е ни презентиран во форма пристапна з а лица со хендикеп.Бидејќи анализите ни покажаа дека кризата различно на сите граѓани, овој буџет немаше интерсекциски пристап и не одговара на ранливоста на различните групи, особено лицата со хендикеп. Коментар на Елена Кочоска од Полио Плус – движење против хендикеп .

Поддржано од: Austrian Development Agency i SIDA – Styrelsen for Internationellt Utvecklingssamarbete.