Анализата е подготвена во рамки на проектот „(3Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај. Бизнис модели за употреба на текстилниот отпад“.

Анализата е сублимат од состојбата на терен, од тоа како во пракса локалните и националните власти го третираат проблемот со текстилниот отпад, со краток осврт на можностите за реупотреба и споделени позитивни приказни. Содржи и експозе на правната регулатива во врска со отпадот како и препораки до сите чинители во оваа проблематика.

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип