1383683_315971541875944_936290645_nНационалната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство спроведува истражување за ставовите, убедувањата и искуствата на граѓаните на Р.Македонија во врска со различните форми на сексуалното насилство. Прашалникот содржи 20 прашања за кои ќе ви се потребни не повеќе од 5 минути да одговорите. https://eSurv.org?u=GlasProtivNasilstvo