IZVOR Kratovo informativna sredba na tema migraciiМиграцијата на населението од Североисточниот регион, особено на младата популација беше тема на информативната средба што ја организираше Неформалната мрежа на граѓански организации, а се одржа на 12 април 2016 година во хотелот Кратис во Кратово.

IZVOR Kratovo informativna sredba na tema migracii

Дваесет и пет претставници на граѓанскиот и бизнис секторот, локалната самоуправа, меѓу кои и градоначалниците на Ранковце и Старо Нагоричане разговараа за факторите кои влијаат на миграциите, потребите и можностите за справување со овој проблем.

Присутните констатираа недостаток на релевантни статистички податоци за миграцијата, отсуство на законска регулатива и мерки за прифаќање на мигрантите повратници. Тие го истакнаа влијанието на партиската припадност во вработувањето и проблемот со потценување на квалитетните кадри како и маргинализирањето по етничка припадност. Во дискусијата беше свртено внимание на недостатокот на анализа за потребите на младите кадри. Дел од присутните истакнаа дека постојат предрасуди за одредени професии, дека се мали месечните приходи во бизнис секторот и дека младите се најмногу заинтересирани да работат во државна администрација. Покрај тоа, има потреба од дообука, односно преквалификација. Што се однесува до мерките на програмата на Владата за самовработување, беше истакнато дека износите за отпочнување сопствен бизнис се мали. Дискутантите се пожалија на миграцијата село-град. Причините за тоа ги гледаат во нискиот квалитет на живеење во руралните средини и ниските цени за откуп на земјоделските производи. Сметаат дека треба подобро да се искористат потенцијалите за туризам и земјоделство во руралните места, во кои би се вклучиле и младите луѓе.

Присутните се договорија дека треба повеќе да се работи на измени на законската регулатива, на подобрување на условите за вработување, на сузбивање на политизираноста во сите сфери на живеење, на создавање можности за меѓуетничка соработка и едукација и на подигање на свеста кај младите во образовните институции.

Информативната средба е дел од пректот „Нова надеж-нови перспективи“ финансиран со мал акциски грант на програмата Цивика мобилитас.