Демографската и комуналната анализа на најсиромашниот дел на населбата Горен Баир во Битола, покажа дека ромското население живее во очајна состојба: без или ограничен пристап до вода, комунални услуги, невработеност, па дури и без основно образование, кое патем е задолжително.
Надлежните институции, особено Министерство за образование и наука и Државниот просветен инспекторат, пред почетокот на новата учебна година, да најдат механизми за вклучување на малолетните деца кои не се вклучени во образовниот процес, а во населбата се застапени со дури 50%.
Демографската и комунална анализа на населбата Горен Баир е изработена од Регионално географско друштво „ГЕОСФЕРА“ – Битола во рамките на проектот „И на Баирот се може“ финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.