Целиот ЦЕА извештај за ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ: Буџетска и даночна транспарентност, симнете го тука.

Подготовката на извештајот за фискална транспарентност за 2021/2022, е овозможен со поддршка на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите.

Индекс на буџетска транспарентност на ЕЛС во 2021-2022

Транспарентноста кај општините во РСМ бележи тренд на постојано подобрување. И во 2021/2022 се бележи општо унапредување, и споредено со претходната година кај повеќе од половина од ЕЛС има подобрување кај ЦЕА индексот на буџетската транспарентност

Даночна транспарентност на ЕЛС 2021-2022

И кај интензитетот на даночната транспарентност на ЕЛС за 2021/2022, исто така бележи подобрување, но со значителен простор за значително подобрување во редовноста и целосноста во обелоденување и достапноста на документи поврзани со локалните даноци.