Индекс на буџетска транспарентност

Транспарентноста кај општините во РСМ бележи тренд на постојано подобрување. И во 2022/2023 се бележи општо унапредување, и споредено со претходната година кај половина од ЕЛС има подобрување кај ЦЕА индексот на буџетската транспарентност

Даночна транспарентност на ЕЛС 2022-2023

И кај интензитетот на даночната транспарентност на ЕЛС за 2022/2023, исто така бележи подобрување, но со значителен простор за значително подобрување во редовноста и целосноста во обелоденување и достапноста на документи поврзани со локалните даноци.

Целиот ЦЕА извештај за ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ: Буџетска и даночна транспарентност 2022/2023 симнете го тука.

Подготовката на извештајот за фискална транспарентност за 2022/2023, е овозможен со поддршка на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите.

The post ЦЕА Индекс на буџетска и даночна транспарентност на општините во Северна Македонија за 2022/2023 appeared first on CEA – Center for Economic Analyses.