„ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА“

„договор за услуги“ е договор со кој што трговецот му дава или се обврзува да му даде на по-трошувачот определена услуга, а потрошувачот за ова му плаќа или се обврзува да му плати определена цена (надоместок), освен договорот за продажба…

„НЕИСПРАВЕН ПРОИЗВОД“

Како потрошувачи очекуваме кога раз гледуваме или купуваме про-изводи тие да бидат исправни,безбедни, сообразни и доколку имаат некакви гаранции во согласност со гаранциите и во согласност со нашите реални очекувања и нашите искажани барања…

Повеќе ТУКА.