По повод 15 Март – Светскиот ден на правата на потрошувачите, Организацијата на потрошувачите на Македонија, организираше онлајн работна средба со цел да се подобрат финансиски услуги за потрошувачите. На средбата присуствуваа повеќе од 66 учесници: од Министерство за Финансии, Министерство за економија, Народна Банка на Република Северна Македонија, Агенција за супервизија на осигурувањето, Македонска Банкарска Асоцијација, како и даватели на финансиски услуги: банки, штедилници,осигурителни компании, брокерски куќи и други институции кои работат во делот на пружање финансиски услуги.

Овие активности на ОПМ се поддржани од страна на ЕУ преку Европската организација за заштита на потрошувачите – BEUC и проектот „Empowering financial services consumers and representing their interests“ (Унпредување на финансиските услуги наменети за потрошувачите и претставување на нивните интереси)

На средбата беа презентирани кредитни калкулатори, кои беа изработени од страна на ОПМ со цел да им помогнат на потрошувачите да донесат информиран избор при земање кредит, предвремено отплаќање на кредит или при одлучување дали да го искористат дозволеното пречекорување на трансакциска сметка или картичка.

При изработката на калкулаторите тргнавме од прашања кои се од значење за потрошувачите, како на пример: од што зависи висината на средствата што ќе ги одобри банката, висината на месечната рата, времето на отплата, како и висината на каматата. Ги едуцираме потрошувачите пред да се одлучат да земат кредит да направат сопствена пресметка по следниот редослед: да ја утврдат месечната рата која можат да си ја дозволат врз основа на месечните приходи и трошоци со напомена дека месечната рата не треба да надминува 30 проценти од вкупните месечни приходи и да размислат за времето на отплата на кредитот. Кога ќе одлучат за параметрите кои се за нив карактеристични можат да ги внесат во соодветните полиња на калкулаторот и да се одлучат за кредит кој е за нив најповолен.

На средбата беа претставени претстојните активности согласно воспоставената соработка со Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ), Македонска банкарска асоцијација (МБА) и Агенција за супервизија на осигурување (АСО)

Користење на калкулаторите овозможува компаративна анализа со цел потрошувачите да дојдат до најповолно решение, а притоа истите да не бидат комплицирани за употреба.

Секако дека калкулаторите треба да бидат  дел од стратешката ориентираност кон поголема едукација на потрошувачите  при користење на финансиски услуги.

На работната средба беа презентирани и две брошури со цел на потрошувачите да им помогнат во правилен избор на потрошувачки или хипотекарен кредит,

Калкулаторите и брошурите се поставени на веб страната на ОПМ, www.opm.org.mk

На средбата беше претставена и анализата на правната рамка и институционалните форми за заштита на потрошувачите кај одредени финансиски услуги,  со заклучоци и конкретни предлози за унапредување на односот кон потрошувачите корисници на финансиските услуги.