Вкупен буџет: 330.000 денари

Времетраење: 01.01.2021. – 30.06.2021 (6 месеци)

КОНСТИТУЕНТИ

Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, Здружението на граѓани за европска социјални инклузија ЕСИ НЕЛИС, Здружение на слепи и лица со оштетен вид – Скопје се здруженија на кои примарната цел им е заштита и  овозможување поддршка на слепи и лицата со оштетен вид. Токму на овој проект заедно со нив, нашето здружение и остатите соработници ќе понудиме  поинаков вид на поддршка на оваа ранлива група на граѓани и пристап кој досега во Македонија не е применет.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Поддршка на слепите лица и лицата со оштетен вид

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Содржините пласирани во медиумите, многу малку или воопшто не ги содржат информациите неопходни за оваа група на лица со попреченост. Ваквото информирање е од круцијално значење за олеснување на нивно секојдневно функционирање, како на пример: недостапност на телефонски броеви на мобилни екипи на Црвен Крст, броеви за нарачка на храна и лекови, обезбедување на специјални помагала, мобилни апликации за паметни телефони итн.

Овој проект ќе биде единствена можност во континуитет да се чуе нивниот “глас во медиумите“!

Испраќање на конкретни пораки и информации потребни на лицата од оваа социјално загрозена категорија ќе ја подигне и јавната свест за проблемите со кои се соочуваат овие лица, членовите на нивните потесни семејства т.е. лицата кои ги придружуваат.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Општата цел на оваа акција е подигање на јавната свест за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат слепите и лицата со оштетен вид во општеството и нивното секојдневие!

Специфична цел:

  • Информирање на слепите и лицата со оштетен вид;
  • Информирање на општата популација за сите предизвици со кои се соочуваат слепите и лицата со оштетен вид во Македонија;
  • Потикнување на институциите и локалната самоуправа во вклучувањето на оваа ранлива група при донесувањето на одлуки на државно или локално ниво;

РЕЗУЛТАТИ

  1. Релевантно, правовремено, масовно и редовно информирање на слепите лица и лицата со оштетен вид.
  2. Подигнување на јавната свест за проблемите со кои се соочуваат лицата со попреченост.
  3. Дирекна комуникација на лицата со попреченост со одговорните лица чии  одлуки на државно и локално ниво можат директно да влијаат за олсенување на секојдневното функционирање на оваа ранлива група.
  4. Можност редовно и јавно да бидат искажани сите проблеми со кои се соочуваат овие лица.

АКТИВНОСТИ

  1. Во период од шест месеци, еднаш неделно, во времетраење од еден час, ќе се емитува специјална контактна радио емисија наменета за информирање на слепи и лица со оштетен вид, нивна заштита, проблемите со кои се соочуваат, технолошките достигнувања и уреди, апликации за секојдневна употреба за олеснување во нивната мобилност.
  2. Покрај водителот ќе имаме и редовен гостин од здруженијата кои од прва рака ќе зборуваат за своите актуелни проблеми и прашања, како и гости од локалната самоуправа (градоначалници, претседатели на совети на локалната самоуправа), ресорните министерства, офталмолози, психолози итн.
  3. Вкупно ќе бидат емитувани 26 емисии. За секоја емисија ќе биде подготвена посебна тема, која се однесува на проблемите со кои се соочуваат слепите и лицата со оштетен вид.

Веб страна