fbpx
x
Мени

Грантисти

Грантовите на Цивика мобилитас им се наменети на „националните“ граѓански организации т.е. оние кои вообичаено работат во еден или повеќе конкретни сектори на национално ниво; на средните и помалите граѓански организации кои сакаат да ги промовираат нивните цели со помош на заеднички акции, на организациите кои сакаат да преземаат локални акции и на оние кои сакаат да адресираат итни или актуелни теми по принципот „овде и сега“, вклучително и неформалните групи и здружувања.

Институционални грантови
Акциски грантови
Мали грантови
Ад-хок грантови

Фондација за медиуми и граѓанско општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ Скопје

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 1.800.000 МКД Времетраење: 14 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на акцијата се: Новинари од различни медиуми од целата држава, претставници од граѓанските организации, членки на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ), но и други граѓански организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост и претставници на релевантни државни институции […]

ХУМАНИТАРНО И ДОБРОТВОРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА РОМИ – МЕСЕЧИНА – ГОСТИВАР

Вкупен буџет: 1.782.500 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целна група на проектот се лица неевидентирани во матичната книга на родени, граѓанските организации кои се активни по ова прашање, како и надлежните институции во Република Северна Македонија. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС РЕГИСТРИРАЈ СЕ – БИДИ ВИДЛИВ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Во февруари 2020 […]

МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје

Вкупен буџет: 1.798.005 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целните групи на оваа акција се поделени на директни и индиректни. Директна целна група се лицата кои работат во Општинските совети за превенција на детско престапништво. Индиректни целни групи се децата, останатите здруженија на граѓани, државните институции и пошироката јавност. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ПРЕВЕНЦИЈА […]

Македонија 2025 – Огранок во Република Македонија

Вкупен буџет: 1.707.338 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целната група се организациите на работодавачи и стопанските комори, Економско-социјален совет, граѓанските организации кои работат на полето на економија, сметководители и адвокатски друштва, како и државни институции надлежни за спроведување на политики кои се однесуваат на економијата. Институциите клучни за намалување на бироктратскиот товар; ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ – ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ, ГЕВГЕЛИЈА

Вкупен буџет: 1.798.000 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на здружението „Центар за климатски промени“ се граѓанските организации кои работат во полето на животна средина, одржлив развој, енергија и земјоделство. Министерство за животна средина и просторно планирање со јавните органи во рамки на својата организација (Управа за животна средина и Државен инспекторат за животна средина). […]

Здружение – Балкански Институт за Регионална Соработка БИРС

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Контитуенти се жителите на населените места на Шар Планина, граѓаните, институциите, експертите, невладини организации кои специфично се грижат за биодиверзитетот на Шар Планина и други општествени фактори кои ја поддржуваат идејата и акцијата за зачувување на еко-рамнотежата во овој масив. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ШАР […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ И КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ ЦЕНТАР ЗА КРЕАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 01.01.2021. – 30.06.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, Здружението на граѓани за европска социјални инклузија ЕСИ НЕЛИС, Здружение на слепи и лица со оштетен вид – Скопје се здруженија на кои примарната цел им е заштита и  овозможување поддршка на слепи и лицата со […]

Здружение на граѓани за локален и рурален развој, Тетово

Вкупен буџет:  3.978.720 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Здружението за локален и рурален развој е граѓанска организација која е основана во 2006 година и се занимава со унапредување на родовите прашања на локално и на национално ниво. Организацијата има активен придонес во надминување на патријархалните вредности особено во руралните средини како и […]

Совет за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци

Вкупен буџет:  3.941.741 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Советот за превентива против  малолетничка деликвенција (СППМД) е невладина организација во која на доброволна основа членуваат граѓани од Република Северна Македонија. Мотивот за ваков вид на организација пред се`е уникатноста на идејата за борба против детско престапништво и создавање на целосно нов кодифициран казнен […]

Здружение Специјална Олимпијада – Македонија Скопје

Вкупен буџет:  3.955.935 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Специјална олимпијада Македoнија е невладина организација која ги сервисира потребите на лицата со пречки во развојот, со цел нивна социјализација и интеграција во заедницата преку спорт и рекреација. Формирана е во 2003 година под акредитација на Специјална олимпијада, но, во 2010 година е пререгистрирана […]

1 2 3 4 5 7