fbpx
x
Мени

Грантисти

Грантовите на Цивика мобилитас им се наменети на „националните“ граѓански организации т.е. оние кои вообичаено работат во еден или повеќе конкретни сектори на национално ниво; на средните и помалите граѓански организации кои сакаат да ги промовираат нивните цели со помош на заеднички акции, на организациите кои сакаат да преземаат локални акции и на оние кои сакаат да адресираат итни или актуелни теми по принципот „овде и сега“, вклучително и неформалните групи и здружувања.

Институционални грантови
Акциски грантови
Мали грантови
Ад-хок грантови

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права – Скопје

Во партнерство со Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп  Вкупен буџет: 2.599.154 МКД Времетраење: 13 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституентите се разновидни во однос на неколку социо-демографски карактеристики како што се социјалниот статус, возраста, образованието, етничкото потекло и родот. Меѓу конституентите се вбројуваат: претставници од руралните средини, Собрание, Влада, правосудните органи, […]

Здружение за дигитални иновации и трансформации ХАБ Скопје

Во партнерство со Центар за економски анализи Скопје, ХРАНА ЗА СИТЕ – БХМ Скопје и Асоцијација на специјализанти и млади лекари Македонија – АСМЛ  Вкупен буџет: 2.597.500 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Граѓанските организации се главна целна група на проектот, посебно оние кои немаат пристап до конвенционални донатори. Како конституенти се јавуваат и социјалните претприемачи, медиумите и медиумските […]

Здружение за унапредување на родова еднаквост Акција Здруженска Скопје

Во партнерство со Институт за општествени и хуманистички науки – Скопје  и Здружение Радика ДЕ – ДЕБАР Вкупен буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 2.473.786 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти се жени од рурални средини од три општини од реканскиот регион: Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше. Како индиректни конституенти ќе бидат вклучени граѓански организации кои […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МУЛТИКУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЈА, „ИНКЛУЗИЈА“, ОХРИД

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 01.01.2021 – 30.05.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Здружението за мултикултурна интерграција „ИНКЛУЗИЈА“, Охрид е формирано на 23.01.2011 година со цел почитување на човековите права, демократијата, еднаквост, слободата на изразување, солидарност и социјална вклученост на младите луѓе од македонска и од помалите етнички заедници во општина Охрид и во Република Северна Македонија. […]

Здружение на граѓани Центар за управување со знаење Скопје

Вкупен буџет: 330.000 MKД Времетраење: 01.03.2021 – 31.10.2021 (8 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Целна група на самата акција се институциите и вработените во државната и јавна администрација. Акцијата, врз основа на претходно утврдена база на податоци од државни органи и јавниот сектор, ќе опфати одреден процент на државна администрација на национално ниво, вклучително и онаа на општинско […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА РЕГИОНАЛЕН ЗЕЛЕН ЦЕНТАР ОХРИД

Вкупен буџет: 320.000 МКД Времетраење: 01.04.2021 – 01.10.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Сите здруженија во западниот регион на кои примарна цел им е заштита на животната средина и работа со младите лица. Општина Охрид и месните заедници во општината, ЈП Комуналец Охрид, ЈП Билјанини Извори Охрид, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј […]

Здружение Македонско – Хрватско друштво Тетово

Вкупен буџет: 320.000 MKД Времетраење: 01.03.2021. – 31.07.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Првата група на конституенти се младите лица кај кои треба да се подигне свеста за екологијата и активно вклучување во зачувување на природата. Втора група на конституенти се општинската власт и законодавната власт: Општина Скопје, Велес, Дојран и Маврово и Ростуше. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

ДРУШТВО ЗА ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЗРАК

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 301.500 МКД Времетраење: 01.03.2021 – 30.11.2021 (9 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Млади лица со попреченост и со типичен развој од Општина Велес. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС УМЕАМ, МОЖАМ, КРЕИРАМ, ТВОРАМ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Лицата со попреченост наидуваат на повеќе проблеми и потешкотии во секојдневниот живот. Еден од водечките […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И АНАЛИЗИ ЗМАИ

Вкупен буџет: 1.798.435 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Основна целна група на овој проект се граѓанските организации кои работат на креирање на јавни политики на централно, а особено и на локално ниво, како организации чија главна активност им е застапување. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ (PUBLIC POLICY CENTER) ЗА ШТО […]

Здружение на граѓани за промоција на женската активност Тиииит! Инк. – Скопје

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 1,798,099 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти се жени и девојки од Република Северна Македонија. Како индиректни конституенти ќе бидат вклучени граѓанските организации, медиумите, новинарите и надлежните институции: Министерство за здравство, Институт за јавно здравје, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за образование и наука. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

1 2 3 4 7