Тема во фокусот на овој број е почвата како еден од основните фактори за земјоделско производство, поточно фактор без кој не може да се произведе квалитетна храна која ќе ги храни животните и човекот. Целото издание можете да го превземете тука. Полжавче бр.2