До: Сите заинтересирани

Дата: 14.06.2023

Предмет: Барање за доставување на понуди за реконструкција на специјализирана училница и тоалет во О.У „Тошо Арсов“-Штип.

Почитувани,

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип го спроведува проектот „Направи разлика”, поддржан од УСАИД, со референтен број 72016522CA00003.

Во рамките на овој проект предвидено е санација на специјализирана училница и тоалет во О.У „Тошо Арсов“-Штип, која опфаќа:

–             реконструкција на училница и тоалет ( скица и слики, прилог 1);

–             Демонтажа на предходни работи и транспорт на шут до депонија;

–              Градежни работи (молерски и браварски);

–              Водовод и канализација.

За таа цел, го доставуваме следниот ПОВИК за доставување на понуди, кој треба да ја содржи следнава документација:

  • Формулар за понуда (Прилог 2)*
  • Tековна состојба на добавувачот, не постара од една година.
  • Потпишана изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач (Прилог 3).

Понудата е деллива и набавувачот го задржува правото да избере различни производи од различни добавувачи.

Просторот планиран за реконструирање е достапен за секој заинтересиран понудувач, за разгледување, пред да ја оформи понудата.

Понудата да има важност 60 дена од почетокот на реконструкцијата.

Цените треба да бидат изразени во денари во формуларот за понуда, без ДДВ.

(Проектот “Направи Разлика!”, e ослободен од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ).

Понудите на операторите кои ги исполнуваат погоре наведените услови понатаму ке бидат евалуирани од страна на комисиjата за евалуација, а најповолниот понудувач ќе биде избран според критериумот, ,,најниска цена”.

Понудата се доставува електронски на следнава адреса: info@frlz.org.mk, со назнака: „За тендер Реф.бр. 72016522CA00003 или во затворен коверт, по пошта или на рака во архивата на Фондација за развој на локалната заедница Штип, на Ул. Маршал Тито бр.37 4/2 , 2000 Штип.

Документите во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице.

Доколку понудата се доставува по пошта или физички на рака во архивата на ФРЛЗ, на надворешната страна на ковертот наведете: За тендер Реф.бр. 72016522CA00003 и текстот „да не се отвора пред сесијата за евалуација”. Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печат и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оригиналот”.

Понудата треба да се достави во рок од осум (8) дена од денот на прием на барањето, но не подоцна од 23.06.2023 година, до 16:00 часот.

* Понудувачот може да користи свој формулар, со опфат на сите чекори на реконструкција и дадени цени без ДДВ.

Со почит,

Фондација за развој на локалната заедница – Штип