fbpx
x
Мени
Здружение за општествена грижа и владеење на правото ”Урбано општество” - Скопје

Здружение за општествена грижа и владеење на правото ”Урбано општество” - Скопје

Здружение за општествена грижа и владеење на правото ”Урбано општество” - Скопје
Урбано општество
Association for Social Care and Rule of Law "Urban Society" - Skopje
2012
Здружение на граѓани
м-р.Елвир Иљазоски адвокат и советник за правни работи
4 0 3 2 0 1 2 5 1 8 7 1 8
6 8 1 3 5 0 0
бул.Асном 14/1-18
Аеродром
Скопски
м-р Мартин Серафимов, претседател, 078 222 332
078 222 332

Здружението “Урбано општество” од Скопје е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејсости и активности за подобрување (унапредување на човековите права,граѓанското општество и ранливите категории на граѓани во нашето општество).
Граѓаните се здружени во Здружението заради остварување на поширок заеднички интерес и како посебни цели и задачи се:
1. Остварување и унапредување на човековите права
2. Промовирање и истакнување се со цел разрешување на проблемите и бариерите на ранливите групи на граѓани
3.Политичко образование
4.Цивилно општество
5.Локална самоуправа
6.Меѓуетнички односи
7.Владеење на правото
8.Менаџмент на човекови ресурси
9. Oбезбедување на севкупна општествена грижа и третман на лицата со
интелектуална попреченост и нивните семејства како и остварување и
заштита на нивните економски, социјални, хуманитарни,
здравствени,културни,образовни, спортски и други права
10.Соработка со здруженија на граѓани, фондации, единици на локалната самоуправа, и други организации чии цели се компатибилни со целите на
11.Други области на општсетвениот живот

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Лица со посебни потреби

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Жени

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација