fbpx
x
Мени
Здружение на лица со посебни потреби

Здружение на лица со посебни потреби "Заедно Можеме"

Здружение на лица со посебни потреби "Заедно Можеме"
ЗАЕДНО МОЖЕМЕ
Association of people with disabilities "Together We Can"
WE CAN TOGETHER
2018
подршка на лица со посебни потреби
Шпенди Салија Претседател
4007018524812
7262140
ул. Никола Парапунов бр. 6-3/18
ул. Никола Парапунов бр. 6-3/18
Гостивар
Полошки
Шпенди Салија - Претседател 070688548 shpendisalija@hotmail.com
070688548

Основни цели и задачи
Организирање на индивидуална и групна работа со децата со попреченост во развојот со помош на стручните лица
Формирање на клуб за децата со попреченост
Едукативни работилници за рoдителите на децата во пречката на равојот
Вршење на посредничка улога помеѓу семејствата и државните институции

Лица со посебни потреби

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Лица со болести

Лица со посебни потреби

7

8

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација