fbpx
x
Мени
Ромска асоцијација за жени и млади ЛУЛУДИ Скопје

Ромска асоцијација за жени и млади ЛУЛУДИ Скопје

Ромска асоцијација за жени и млади ЛУЛУДИ Скопје
РАЖМ „ЛУЛУДИ“
Roma Women and Youth Asociation- LULUDI
RWYA “LULUDI“
2001
Здружение
Кјмет Амет - Претседателка
4030001418948
5528852
ул.Лазар Трповски бр.1/2-7
Ул.Македонско Косовска Бригада бр.61
Чаир
Скопски регион
Кјмет Амет - претседателка на здружението 070/726 538 luludi_sk@yahoo.com
070/726 538

Ромската Асоцијација за Жени и Млади(РАЖМ) ЛУЛУДИ е формирана на 15.06.2001 година како потреба за промени и подршка на потребите и проблемите со кои се соочуваат жените Ромки во Република Македонија, вклучувајќи ги и младите Роми.

Визија: Жената Ромка е рамноправен член во општеството, носител и поттикнувач на социјални промени за одржливо живеење и промотор на вредностите на Ромската култура.

Мисија: Подобрување на статусот на жената Ромка и младите Роми во општеството и семејството, преку нивно целосно вклучување во општествените текови, а во соработка со други организации и институции на локално, национално и меѓународно ниво.

Општите цели и задачи на здружението е да создава услови и организиран настап за постојани активности на жените и младите, како и да ги следи, проучува и иницира прашањата што бараат опшествено разрешување, а непосредно се поврзани со унапредување на општествено-економската положба на жените и младите.

Вработување

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Друго

Здравје и здравствена заштита

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Деца

Етнички заедници

Жени

Млади и студенти

Невработени

Други маргинализирани групи