fbpx
x
Мени
Здружение Рурална Коалиција   Куманово

Здружение Рурална Коалиција Куманово

Здружение Рурална Коалиција Куманово
РК Куманово
Rural Coalition
RC Kumanovo
2013
Здружение на граѓани
Лилјана Јоноски
4017013522825
6882102
с.Режановце
с.Режановце
Куманово
Североисточен
Лилјана Јоноски(извршен директор) 078 303 735 liljana.jonoski@gmail.com
078 303 735

Визија: Достоен социо-економски статус на руралното население

Мисија: Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини и животниот стандард, преку профитабилни семејни бизниси во склад со природата заштитувајки ја животната средина

Животна средина и природни ресурси

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Рурално население

24