fbpx
x
Мени
Здружение за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ

Здружение за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ

Здружение за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ
ПРОАГРО ФАРМЕРИ
PROAGRO FARMERS
2018
Здружение на грагани
Борче Јанев, претседател
40270118528223
7264305
ул. Маршал Тито бр 185/22
Струмица
Југоисточен
Борче Јанев Претседател на здружението 070 389 034 ing_bore@yahoo.com
070 389 034

Мисија на Здружението е застапување заштита и остварување на интересите и правата на земјоделските производители во Р.Македонија и зачувување на животната средина.
Визија-Здружено и модерно земјоделско производство.
Цели:
-Развој на современо и високо квалитетно земјоделско производство
-Советодавни услуги на фармери
-Финансиска едукација на фармерите за искористување на домашни и европски фондови
-Заштита, подршка, едукација и техничка помош на малите фармери
-Зачувување и унапредување на животната средина
Промоција и презентација на земјоделието и развивање на руралните средини
-Организирање, координирање и стратешко планирање на работата за остварување на профитабилно градинарско произвотсво.
-Зајакнување на материјалните и техничките капацитети на фармерите преку заеднички настап пред откупувачите, преработувачите и институциите.
Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање на политики и нивно вмрежување.
-Спроведување на истражувања и анализи.
-Организирање на обуки и едукативни трибини.
-Публикување на информативен и промотивен материјал

Главна дејност ни е давање на советодавни услуги на фармерите се со цел за помодерно и попрофитабилно земјоделско производство.

Друго

Животна средина и природни ресурси

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Истражување

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Рурално население

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација