fbpx
x
Мени
Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингел“

Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингел“

Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингел“
ФН
Multiethnic association \"Florence Nightingale\"
FN
2002
Здружение
Адвије Љатифи, претседател
4017002140009
5619939
ул. III МУБ бр.106 1300 Куманово
ул. Браќа Филиповиќ бр.13 Куманово
Куманово
Адвије Љатифи, претседател, 078267155, advijelatifi@yahoo.co.uk
078267155

ФН е регистрирана во Регистарот на МТСП како здружение кое работи во областа на социјална заштита, и е рамноправен член на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејното насилство. Според Статутот, ФН е мултиетничко здружение на граѓани со повеќе цели, а една од нив е проширување на духот на меѓусебната толеранција и доверба кај граѓаните.
ПОЛЕ НА ДЕЛУВАЊЕ:
1. Борба против сите облици на семејното насилство
2. Родова рамноправност помеѓу жените и мажите во семејството и општеството
3. Правна помош и поддршка на жените во остварувањето на нивните права
4. Проширување на духот на меѓусебната толеранција и меѓуетничка доверба кај младите.

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Етнички заедници

Жени

Невработени

50

3

2015

Објавено пред 6 годинаи Тркалезна маса 1
Објавено пред 6 годинаи Тркалезна маса 1
Објавено пред 6 годинаи Тркалезна маса 1