fbpx
x
Мени
Здружение ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА Прилеп

Здружение ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА Прилеп

Здружение ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА Прилеп
ЦГИ
Association Center for Civic Initiative
CCI
1997
Здружение
Гоце Тодороски, Извршен директор
4021997122404
5186153
ул. Димо Наредникот бб (Зграда ЕРИК) Прилеп
ул. Димо Наредникот бб (Зграда ЕРИК) Прилеп
Прилеп
Гоце Тодороски - Извршен директор на ЦГИ (070-208-648) , ccimk@cgimk.org.mk
048 400 480
048 425 125

Мисија
ЦГИ е една од водечките граѓански организации во регионот којашто развила партнерства со сите важни чинители, работи во интерес на граѓаните, и придонесува за подобар живот во заедницата.

Визија
ЦГИ во соработка со граѓанските организации, владини организации и бизнис секторот ги мотивира граѓаните да дејствуваат на развивање на граѓанското општество во Р. Македонија и пошироко.

Основна цел
Основната цел на ЦГИ е сите граѓани да имаат еднакви човекови права, да бидат вклучени во процесот на донесување одлуки и имаат еднаков пристап кон образованието.

Нашата работа е...
Градење капацитети- во текот на нашата работа ние развивме и продолжуваме да ги развиваме нашите капацитети во различни сфери, притоа создавајќи спектар од експерти кои можат да ги пренесат знаењата на саканите целни групи преку организирање на обуки за:

- Човекови права

- Организациски развој

- Менаџирање на проекти

- Решавање на конфликти

Консултации
– Ги користиме нашите ресурси за консултации со различни видови на организации за обезбедување на помош во текот на развојниот процес.

Обезбедување на правна помош
– Работејќи за заедницата обезбедуваме правна помош за оние жртви кои биле неправедно третирани од полицијата.

Подигаме свест
– Промената може да се предизвика само доколку се обезбедат доволно информации на заедницата неопходни за да се стимулира промената. Поради тоа организираме различни видови на активности за подигање на свеста преку споделување на информации, образование, медиуми и активности за младите.

Превенција
– Ние ја гледаме превенцијата како основа за надминување на проблемите на патот на развојот на заедницата. Многу од нашите ресурси се посветени на оваа превентивна компонента во секоја од специфичните делови на програмата во нашата организација.

Развој на алатки и прирачници
– Сметајќи дека учењето е основниот столб на промената, од претходни искуства научивме и развиваме алатки и прирачници со цел да го поддржиме континуираниот процес на учење на нашите целни групи.

Обезбедување услуги
– Со нашето знаење и искуство ние ги нудиме нашите услуги на граѓанско организации и на секторите на локалните самоуправи во областа на менаџирање на проекти и локален развој.

Владеење на правото

Вработување

Децентрализација

Животна средина и природни ресурси

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи

30

2

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација