fbpx
x
Мени
Ромска Асоцијација за Жени и Млади ЛУЛУДИ

Ромска Асоцијација за Жени и Млади ЛУЛУДИ

Ромска Асоцијација за Жени и Млади ЛУЛУДИ
РАЖМ ЛУЛУДИ
Roma Women and Youth Association LULUDI
RWYA LULUDI
2001
Semra Ibraim , Pretsedatelka
4030001418948
5528852
ul. Lazar Trpovski 1/2 -5, Skopje
Makedonsko Kosovska Brigada br. 61, Skopje
Чаир
Kjmet Amet Program Menager mob.070726538 email : luludi_sk@yahoo.com
mob. 070726538 kancalarija : 02 26161187
0226161186

Ромска Асоцијација за Жени и Млади ЛУЛУДИ е невладина, непартиска и национална организација со седиште во Скопје. Организацијата се стреми кон постигнување на родова еднаквост и заштита на женските права –правата на жената Ромка. Се стреми кон остварување на економски, социјални, културни, граѓански права на жените Ромки утврдени со Уставот на Р.М., поголема и соодветна застапеност во сите сфери на општественото и политичкото делување и одлучување,почитување на нејзината личност и нејзиниот интегритет,целосна рамноправност на половите,право на глас и избор, вклучувајки ги и младите Роми.
Лулуди се залага за мир, ненасилство ,креирање и негување на културата и мирољубивоста.
Ромската Асоцијација за Жени и Млади( РАЖМ) ЛУЛУДИ е формирана на 15.06.2001 година како потреба за промени и подршка на потребите и проблемите со кои се соочуваат жените Ромки во Република Македонија, вклучувајќи ги и младите Роми.
Лулуди работи кон диретна помош на локалната заедница за прашањата поврзани со женски права и унапредување на условите и образованието на младите. Својата работа ја темели на истражување и проценка на потребите на граѓаните во заедницата, креирање на активности кои сe пристапни за локалната заедница и кои се насочени кон одредена целна група, со јасна и концизна цел.

Добро Владеење

Жени и родови прашања

Деца, младинци и студенти

Вработување

Друго

25

10

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација