fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани Македонска асоцијација за човечки ресурси Скопје

Здружение на граѓани Македонска асоцијација за човечки ресурси Скопје

Здружение на граѓани Македонска асоцијација за човечки ресурси Скопје
МАЧР
Macedonian Human Resources Association
MHRA
2009
здружение
Христина Лозаноска, Претседател
4080009503160
6481574
Ул. 810 бр.2 Скопје, Гази Баба
ул. 810 бр.2 Скопје, Гази Баба
Гази Баба
Христина Лозаноска - hristina.lozanoska@yahoo.com или 078/436-191 Ивана Христова- contact@mhra.mk или 078/389-277
078 389 277

МАЧР е стручно, невладино, непартиско и непрофитно здружение на граѓани формирано на 22 април 2009 година, заради вршење на дејности и активности поврзани со развојот на работната сила, промоција на управувањето со човечките ресурси, како и унапредување на професијата управување со човечки ресурси.

Мисија
“Мисија на МАЧР е унапредување и развој на професијата менаџмент со човечките ресурси”.

Визија
“Визија на МАЧР е развој на луѓето и организациите!”

Вработување

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Родови прашања

Толеранција

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Жени

120

30

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација