fbpx
x
Мени
Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење - Скопје

Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење - Скопје

Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење - Скопје
КСПС
Coalition of civic association All for Fair Trials Skopje
CAFT
2003
здружение
Натали Петровска - Извршна директорка
4030003486487
5782180
ул. Македонија бр. 11/2-10, Центар, Скопје
ул. Македонија бр. 11/2-10, Центар, Скопје
Центар
Натали Петровска - Извршна директорка 070315990 npetrovska@all4fairtrials.org.mk
02/6139-874
02/6139-874

Целите и задачите на Коалицијата се:
▪ да го зголеми почитувањето на стандардите за правично судење пред домашните
судови;
▪ да придонесе кон зголемување на јавната доверба во правниот систем и судството
воопшто;
▪ да ги идентификува проблемите во судскиот систем и да укажува на потребата за
правна и институционална реформа;
▪ да ја запознава јавноста со стандардите и правата за правично судење и да ја засили
довербата на граѓаните во функционирањето на судскиот систем;
▪ да ги намали можностите за несоодветен третман на страните во спорот од судиите и
другите учесници во постапката и да обезбеди еднаков пристап до правдата преку
давање на бесплатна правна помош.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Образование, наука и истражување

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

13

2015