fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани „Младински образовен форум“ Скопје

Здружение на граѓани „Младински образовен форум“ Скопје

Здружение на граѓани „Младински образовен форум“ Скопје
МОФ
Youth Educational Forum
YEF
1999
Здружение
Дона Костуранова, Извршна директорка
4030999407049
5317797
Ул. Дренак 34А, 1000 Скопје
Ул. Дренак 34А, 1000 Скопје
Кисела Вода
Стефани Спировска Претседател 0038975441715 stefani_spirovska@mof.org.mk
(02) 3139692
(02) 3114412

(Мисија)
МОФ е младинска заедница која создава простор за дебата, слободно изразување и младинско организирање, охрабрува активизам, ги штити и унапредува младиските права и политики.
МОФ ги остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка и преку мотивирање и поддршка на младите.
(Визија)
Македонија е интегрирано општество во кое постои развиена критичка мисла, слобода на изразување и квалитетно образование кое гради активни граѓани.
Младите во Македонија се суштински вклучени во одлучување и спроведување политики и се лидери во промоција на аргументирана дискусија и во почитување на човековите права и слободи.

Деца, млади и студенти

Меѓуетнички односи

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Млади и студенти

120

115

2015

Објавено пред 5 годинаи Sfidat për të rinjtë: Realizimi dhe mbrojtja e të drejtaue
Објавено пред 5 годинаи Dhuna në shkolla të mesme
Објавено пред 5 годинаи Студенту, ти имаш право да знаеш!
Објавено пред 5 годинаи Nxënësit e shkollave të mesme dilemat dhe problemet
Објавено пред 5 годинаи Sfidat për të rinjtë: Realizimi dhe mbrojtja e të drejtaue
Објавено пред 5 годинаи Dhuna në shkolla të mesme
Објавено пред 5 годинаи Студенту, ти имаш право да знаеш!
Објавено пред 5 годинаи Nxënësit e shkollave të mesme dilemat dhe problemet
Објавено пред 5 годинаи Sfidat për të rinjtë: Realizimi dhe mbrojtja e të drejtaue
Објавено пред 5 годинаи Dhuna në shkolla të mesme
Објавено пред 5 годинаи Студенту, ти имаш право да знаеш!
Објавено пред 5 годинаи Nxënësit e shkollave të mesme dilemat dhe problemet