fbpx
x
Мени
Здружение Женски форум Тетово (ЖФ)

Здружение Женски форум Тетово (ЖФ)

Здружение Женски форум Тетово (ЖФ)
Здружение ЖФ Тетово
Association Women`s Forum Tetovo
Association WF Tetovo
2001
Здружение
Џане Крешова, извршен директор
4028001126799
5487463
Улица Илинденска бб. Тетово
Никола Тесла бр.6 Тетово
Тетово
Џане Крешова 0038970256879 Слаѓана Јосифоска 0038975453595 email: xhane@diplomats.com slagjana@gmail.com
044-343-410 044-337-440
044-343-410 044-337-440

Женски Форум-Тетово (ЖФ) е здружение, основано во Јануари 2001 во Тетово, како Форум на Албанска Жена за поддршка на жените од рурални средини за еманципанција и вклучување во општествените текови. Од 2008 името е Здружение Женски Форум - Тетово. Седиштето е во Тетово, но активностите ги реализира во регионот на северниот и западниот дел на Р.М. ЖФ е мултиетничко здружение во чија работа се вклучени жени со искуство и експертиза од областите на делување, добро го познаваат теренот, блиски се и соодветно одговараат на интересите и потребите на корисниците (кои се жртви на семејно насилство, потенцијални жртви на трговија со луѓе, жени на кои им е потребно финансиско осамостојување, ромски и маргинализирани деца и семејства). ЖФ брои 39 членови и 13 волонтери. Конституентите се од различна возраст и образовни профили. Има соработка со Општина Тетово, ЦСР, СВР, Биро за Развој на Образование, медиуми и други кои ги смета за свои поддржувачи. Соработува со други ГО и членува во национални мрежи. . ГЛАВНА ЦЕЛ-Промовирање на жената како рамноправен партнер во донесувањето одлуки и придонесување кон зајакнување на жената во заземањето значајни улоги во развојот на цивилното општество во Македонија. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ за 2013-2016 година се: 1)Институционален развој на Форумот 2)Економски развој и јакнење на жената 3)Заштита и унапредување на човековите права.

Култура

Меѓуетнички односи

Родови прашања

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Жени

Млади и студенти

37

15

2015