fbpx
x
Мени
Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС Скопје

Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС Скопје

Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС Скопје
СЕММ
Council of Media Ethics of Macedonia
CMEM
2014
Здружение
Катерина Синадиновска, Претседател на Управен одбор
4080014542793
6938086
Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов 54/2 1000 Скопје, Македонија
Бул. Партизански Одреди бр 4. Центар, Скопје
Центар
Марина Тунева Извршен директор mtuneva@semm.mk
02 3222 595
02 3222 595

Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација која, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот.

Советот својата работа ја заснова врз принципите на јавност и транспарентност и слободно ги промовира своите ставови и мислења, поведува иницијативи и учествува во градење и надградување, заштита и унапредување на професионалните стандарди и на етиката во медиумите во Република Македонија.

Советот е орган за саморегулација на медиумите преку примена на морални санкции кон оние кои не ги почитуваат професионалните стандарди и Кодексот на новинарите.

Демократија

Друго

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Медиуми

48

2015